top of page

MMK. Maailma, Me kaikki ry:n säännöt

1.) Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on MMK. Maailma, me kaikki ry. Sen epävirallinen englanninkielinen nimi on WWA. World, we all ja sen kotipaikka on Tampere.

2.) Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Gambian lasten koulunkäynnin edistämiseksi ja elinolosuhteiden parantamiseksi, edistää kansainvälistä kulttuuri- ja humanitääristä yhteistyötä Suomen ja Gambian välillä, sekä kohottaa kansainvälisen kulttuuriharrastuksen tasoa ja tunnettavuutta eritoten yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää humanitäärisiä avustusprojekteja ja tukee nuorten ja lasten koulutusta yhteistyössä eri maiden kanssa ihmisten aseman ja elinolojen parantamiseksi ja järjestää luento- ja infotilaisuuksia, ylläpitää omia nettisivuja ja harjoittaa oman alansa julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää myyjäisiä ja harjoittaa muuta yhdistyslain 5§ mukaista taloudellista toimintaa.

3.) Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4.) Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa kahtena (2) kalenterivuonna muistutuksesta huolimatta maksamatta, katsotaan jäsen eronneeksi. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5.) Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6.) Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen tulee olla yhdistyksen jäsen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika, puheenjohtajan toimikausi on 2 vuotta,1.7.2016 alkaen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7.) Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8.) Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi noudattaa lukuvuosirytmiä ja alkaa 1. päivänä kesäkuuta ja päättyy 31. päivänä toukokuuta. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

 9.) Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä lokakuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10.) Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla.

11.) Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.) kokouksen avaus

2.) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.) hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8.) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9.) valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

10.) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kesäkuun loppuun mennessä.

12.) Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Hyväksytty vuosikokouksessa 15.9.2016

bottom of page